Dugnader (innkallinger og rapporter)

Status dugnad 2016

Årets dugnad ble gjennomført 18 juni. Været var bra, 9 personer møtte og Steinar stilte med traktor.

 • Det ble utført ca. 300m grusing, langbakken i Fjelltjernveien + 100m etter vannpost.
 • Utbedring av veien rett over bommen ble utsatt, grunnet sykdom i Rune sin familie. Dette vil bli utført i 2017.
 • Skitraseen ble ryddet fra krysset ovenfor bommen, langs myra ved Dammtjern og fram til vannet før den bratte stigningen. 
 • Busker og små trær som sto langs vei ble kappet ned. 
 • Utbedring av vei etter teleløsning ble utført. 

En stor takk til alle som deltok.
Det har vært et styremøte.

Hilsen Styret


Status dugnad 2015

Årets dugnad ble gjennomført. Det møtte 10 personer.
Det ble utført grusing av ca.300m vei. Veigrøfter ble renset og utbedret. Fem store steiner som kom i veien etter teleløsning ble fjernet med håndmakt og god hjelp av Eivind som stilte med traktor. 

Vi måtte utsette utskifting av masse og legging av duk ovenfor bommen, grunnet havari av Rune sin graver.

 

Skitraseen fra krysset Damtjednevegen/Fjelltjednevegen og opp bakken mot Byfelliberget ble ryddet.

Dugnaden ble avsluttet på tradisjonelt vis med grilling.

Styret ønsker å takke alle for en kjempeinnsats. Dugnaden er viktig bidrag for vedlikehold av vei og økt trivsel. 

Det ble også gjennomført et styremøte.

Hilsen Vegar, styreformann

 


Status dugnad 2014


Som vanlig møttes vi i krysset over bommen, kl.10:00 den andre lørdagen i juni. Dette begynner å bli en fast tradisjon. I år satte vi oppmøterekord med hele 16 deltagere. Virkelig flott folkens. Årets gjøremål ble gjennomgått, og ulike lag ble fordelt. I år har vi gjort følgende:  

 • Ett lag på 4 personer jobbet med vedlikehold av både Fjelltjednevegen og Damtjednevegen fra tømmervelta til Runar. Etterfylt grus i mindre hull og dumper.
 • Ett lag på 2 personer har gått med ryddesag langs Damtjednevegen og fjernet brask og kvist, samt gått langs skiløypa på nedre del, og ryddet denne for nedfall samt justert løypetrase noe.
 • Ett lag på 4 personer har arbeidet med vedlikehold av langbakken på Fjelltjednevegen. Her er det etterfylt litt masse på øvre del. I tillegg har laget satt ut brygge på Fjelltjern, og festet denne på nytt. Det er også ryddet litt langs veien, og fjernet grener og kvist.
 • To lag på til sammen 4 personer har gått ulike stier på øvre del helt opp mot posthytta, og ryddet og merket.

I tillegg har formann og Rune har planlagt og prioritert ulike veiprosjekter som skal utføres i sommer:

 • Pri 1: Utbedre det lave partiet på siste del av Damtjednevegen. Her skal det grøftes og gruses. Runar skal i tillegg se på et par fjellknauser som stikker ut i veibanen – disse skal forsøkes pigges ned. Til slutt skal krysset ved Carlo utbedres med påfyll av grus. Totalt 2-3 lass med grus. Runar utfører, samt bestiller grus fra Willy.
 • Pri 2: Skifte stikkrenne rett over bommen, samt forbedre grøfter på begge sider. Her er det er stort telehiv hvert år grunnet feil masse i veien. Det skal graves godt ut med ca. 3 meter på hver side av nytt rør, etterfylles med stein og grov pukk, og deretter toppes med 1 lass veigrus. Runar utfører
 • Pri 3: Gruse hele Haraslettbakken og nesten helt ned til krysset. I forkant er det ønskelig å se om det er mulig å få fjernet noe store steiner som ligger midt i veibanen mellom krysset og nederst i Haraslettbakken. Totalt beregnes 4-5 lass med grus på dette partiet.

Budsjett for overnevnte ligger på mellom 30’-35’. Oppgjør ønskes via faktura fra utførende part.

Vi avsluttet dagen med grilling hos Vegar og familien. Her var vi samlet 12-15 personer, og vi hadde det minst like koselig som i fjor

Årets dugnad ble gjennomført i strålende sol og et nydelig sommervær.

Formann ønsker å takke alle for strålende innsats i år, og vel møtt igjen til neste år.

En spesiell takk igjen dette året til Steinar som stiller med traktor og et lass med grus.

 Fjelltjern hyttelag  minner om årets dugnad !!!!

 

Dato: Lørdag 14/6-2014

Klokkeslett:10:00

Hvor: Vi møtes ovenfor bommen

Hva: Rydde langs stier og skiløyper, ettersyn av veier, rydding av veikanter, ettersyn av brygger

For dere som ikke kan delta denne dagen håper vi dere kan gjøre en egeninnsats langs stier og veier i området rundt egen hytte.  

For styret
Thomas Norgaard
Leder

 


 

Status dugnad 2013

Vi var totalt 10 personer som møtte opp. Etter en kaffe og litt småprat fordelte vi arbeidsoppgaver. Fokus i år var vedlikehold og førstehjelp av vei som hadde lidd under vårens store nedbørsmengder. 

 • 3 personer jobbet fra bommen og nedover med opprenskning i grøfter og stikkrenner.
 • 2 personer jobbet med ryddesag og fjernet tenung og småbusker i veikanten hele veien fra bommen og øvre vei helt frem til pumpehuset.
 • 5 personer jobbet med langbakken på øvre vei, fra toppen v/Stubbene-hytta og ned til dumpa ved pumpehuset. Her hadde mye veimasse forsvunnet, og veien var i elendig forfatning. Ny masse ble lagt på, og grøfter ble vesentlig forbedret.

Dagen etter var Vegar og Thomas med Rune rundt og pekte ut steder hvor det er ønskelig å gjøre forbedringstiltak. Blant annet å fjerne noen store steiner i veien, tette hull, forbedring av grøfter og nye stikkrenner. Det kjøres også på noen lass med grus ved innkjøringen til Fjelltjedneveien, ved tømmervelta, og rett over bommen.

Noen hytteeiere tar også kontakt med Rune for på eget initiativ og kostnad koordinere graving av stikkrenner ved egen utkjørsel.

Vi avsluttet dugnaden med et meget hyggelig grillmålttid hos Vegar og Åse Berit. Både barn og voksne koste seg, og det var hyggelig å bli bedre kjent. Dette må gjentas til neste år - oppfordring er herved sendt til Åse Berit som organiserte dette.

Takk til alle som stilte opp, og en ekstra takk til Steinar som stilte med traktor. En uvurderlig hjelp når veier skal forbedres.

Dette var det vi rakk i år - velkommen neste år :-)


Thomas Norgaard
Formann